Στο παρακάτω βίντεο υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση VOUCHER, καθώς και σημαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους δικαιούχους στην ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησής τους !!!

*** Απαραίτητα δικαιολογητικά που κάθε γονιός πρέπει να συγκεντρώσει:

1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα)

2) Εκκαθαριστικό σημείωμα (Ε1) της αιτούσας για το προηγούμενο έτος

3) Εκκαθαριστικό σημείωμα (Ε1) του εταίρου μέλους για το προηγούμενο έτος

4) Βεβαίωση εργοδότη με το είδος της απασχόλησης ή βεβαίωση ανεργίας

5) Άδεια διαμονής σε ισχύ

 

 

6) Αντίγραφο διαζευκτηρίου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο  που να αναγράφει την επιμέλεια του παιδιού

7) Φωτοτυπία ταυτότητας και ΑΜΚΑ αιτούσας και παιδιών για τα οποία γίνεται η αίτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ***

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση κωδικών taxis ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ, ενώ απαιτούνται και οι κωδικοί TAXIS του ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ για την ολοκλήρωση της αίτησης

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ VOUCHER