Ιστορικά στοιχεία, Σκακιέρα, Ονόματα και θέσεις Πεσσών